Amot

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה - 23.8.22

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש" ו/או "התנאים") מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר האינטרנט הזמין בכתובת: www.amot.co.il  אשר הינו בבעלות ומופעל על ידי אמות השקעות בע"מ ("החברה"), וכן עמודים דיגיטליים אחרים מטעם החברה (יחד יכונו להלן "האתר").
 

תנאי שימוש אלו וכן מדיניות הפרטיות בכתובת:

 https://www.amot.co.il/privacy_policy/וכל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר, הינם חלק מתנאי שימוש אלו, ומהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין משתמשי האתר ("משתמש(ים)" או "אתה") לבין החברה ועל כן, בעת כל כניסה, גישה או שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא, עיין, הבין ונותן הסכמתו לתנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, ללא כל הגבלה או הסתייגות. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם גלישה באתר ו/או שימוש כאמור.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים, מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את התנאים מפעם לפעם. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.

האתר והתכנים המוצעים באתר

האתר מציג מידע בסיסי ביחס לחברה ותחומי עיסוקה, לרבות תכנים נוספים כגון כתבות, מאמרים, תיאור נכסים ו/או פרויקטים של החברה, תמונות, קטעי וידיאו, קטעי אודיו, לוגואים, תרשימים, איורים, צילומים, מפות, טקסט, גרפיקה וכדומה. כמו כן, במסגרת האתר מוצג מידע פיננסי וכספי ביחס לחברה ופעילותה (יחדיו יכונו להלן "התכנים").
בנוסף, באתר ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר עם החברה ו/או טפסים מקוונים ליצירת קשר עבור משתמשים אשר ברצונם לקבל מידע נוסף ו/או לפנות בבקשות ופניות אחרות לחברה, לרבות לעניין הנכסים המוצגים באתר.
החברה משתדלת לעדכן את האתר מפעם לפעם לפי שיקול דעתה ומשתדלת לכלול בו מידע עדכני ונכון. אולם, יתכן שנפלו במידע טעויות או שאינו שלם או עדכני. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון או לטעויות או חוסרים שנפלו ביחס למידע.
חלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ולחברה אין כל אחריות בקשר למידע זה ו/או לנכונותו ו/או  למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של נכסים ו/או שירות הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון רק המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה המוסמכים ומורשים לכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת שבמידה ונמסר מידע כספי כלשהו באתר, מידע זה מתייחס לתאריך הדו"ח הכספי ממנו נלקח ואיננו משקף בהכרח את המצב נכון לתאריך פרסומו והופעתו באתר. כל מידע כספי או עסקי המופיע באתר ניתן לצורך נוחות בלבד, ורק המידע הרשמי המדווח ע"י החברה בפרסומים הרשמיים של החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה בתל אביב, הינו מחייב. אין במידע הכללי שניתן באתר כדי לסתור או להחליף חובות דיווח אחרות מכוח חוק ניירות ערך.
מידע באתר זה יתכן וכולל תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לחברה לנכסיה או לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד (מידע צופה פני עתיד). העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים, והכול כפי שידועים לחברה במועד בניית אתר זה. מובן, שמידע צופה פני העתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של החברה ואינו ודאי או מחייב כי יתממש בפועל. התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו באתר זה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המידע באתר ואינה מתחייבת לעדכן אתר זה.
המידע באתר יתכן וכולל מידע פרסומי בקשר עם פעילויות של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם ויתכן שמידע פרסומי זה (כמו כל מידע אחר המופיע באתר) אינו מדויק ו/או עדכני. למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה אחראית למידע הפרסומי המופיע באתר.

אי ייעוץ מקצועי והצעה

יובהר כי, התכנים וכל מידע הכלול באתר מוצעים למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינם מהווים ייעוץ מקצועי ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה ו/או עידוד ו/או שידול לרכישת/מכירת ניירות ערך של החברה ו/או מי מקבוצות החברות של החברה ו/או כל מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו ו/או השקעה, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. כל החלטת השקעה צריכה להתבסס על ייעוץ מקצועי של גורם מוסמך בלבד.

חובות המשתמש והגבלת שימוש

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה והוראות הדין החל. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
· הזכות לעשות שימוש באתר ובתכנים נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ובתכנים ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר ו/או התכנים ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או התכנים לתוך אתר אחר, או ליצור יצירות נגזרות. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן.
  • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר או מקדם פעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
  • המשתמש מתחייב שלא לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר, ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או התכנים ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
  • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
  • המשתמש מתחייב שלא לחבל במערכות של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
  • המשתמש מתחייב שלא לאסוף מידע, לרבות מידע אישי ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר ו/או להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים.
מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר והתכנים (כהגדרתם לעיל), לרבות כל עיצוב, סימני מסחר או שמות מסחריים, לוגו, תמונות ותוכנה הכלולים בו, וכל זכויות הקניין הרוחני ביחס לנ"ל הינם בבעלות החברה או צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. אין המשתמש רשאי להסיר ו/או למחוק כל הודעת זכויות יוצרים באתר ו/או כל סימן המעיד על זכויות כאמור.

קישורים לאתרי צדדים שלישיים

במסגרת השימוש באתר זה, עשויים להיכלל קישורים והפניות לאתרי אינטרנט אשר מופעלים ע"י צדדים שלישיים ("קישורים"). קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. יובהר כי, השימוש בקישורים, לרבות השירותים המוצעים במסגרתם ו/או התכנים המוצעים במסגרתם, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בהם או בקשר אליהם, כפופים לתנאי השימוש של אותם אתרים מקושרים והינם באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים משימוש באתרים מקושרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

הגבלת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאי שימוש אלו, המידע והשירותים באתר מוצעים כמות שהם ("AS IS") ועל בסיס זמינות (“AS-AVAILABLE”), ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ו/או בתכנים נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא, ישיר ו/או עקיף, שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בתכנים ו/או הסתמכות עליהם. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכני האתר.
החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר, ו/או כי תקלות יתוקנו.
אין החברה יכולה לפקח ואין היא אחראית על כל מידע ו/או הודעה המועלים, ככל שיועלו, באמצעות האתר על ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות קישורים לאתרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים ו/או משתמשים.
החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.

שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, מכל מין וסוג, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש.

מדיניות הפרטיות

החברה מחויבת להגן על המידע אשר משתמשים חולקים איתה ו/או מעבירים לעיונה ו/או מידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת פעילות האתר. מדיניות הפרטיות של החברה זמינה בכתובת הזו מתארת את המידע אשר נאסף על ידי החברה וכן את אופן השימוש בו ואחסונו והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

זמינות האתר ושינויים

החברה שומרת על הזכות לתקן ו/או לעדכן ו/או לבצע כל שינוי לאתר ו/או לתכנים וכן להפסיק את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות השירותים המוצעים במסגרתו, באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

שונות

  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
  • הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה, לתכנים ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  • היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או תנאי שימוש אלו ניתן ליצור קשר עם החברה, כמפורט באתר ו/או בכתובת הדוא"ל: [email protected]
אמות www.amot.co.il