Amot

קיימות וסביבה

האחריות התאגידית של אמות כוללת חתירה להטמעת עקרון ה"קיימות" בתפעול נכסי החברה ובבניית נכסים חדשים. בהקשר הסביבתי מושם דגש על שימוש מושכל במשאבי טבע מתכלים וחסכון באנרגיה במטרה למזער את הפגיעה בטבע ולהפחית פליטות גזי חממה. השגת יעדים אלו נעשית גם על-ידי חתירה לצמצום כמויות פסולת ומחזורה ועל ידי חסכון בצריכת חשמל ומים בנכסי החברה. הפרויקטים של החברה בייזום מתוכננים כמבנים ירוקים במטרה להקנות לדיירי המבנה איכות חיים וסביבת עבודה בריאים יותר תוך צמצום הפגיעה בסביבה בעת תהליך הבנייה ובשנים הארוכות בהם יפעל המבנה.

"הבניה הירוקה" הינה רב תחומית ומחייבת ניהול והכוונה צמודים של צוות המתכננים והיועצים בפרויקט ע"י יועץ מומחה לנושא. במסגרת התכנון הירוק מושמים דגשים על ניתוח אקלימי, חסכון באנרגיה, תאורה טבעית, הפחתת קרינה, שימור סביבתי, חסכון במים, מיון פסולת למחזור, איכות אוויר, בידוד אקוסטי, עידוד השימוש באופניים, חומרי בניה ידידותיים לסביבה ועוד.

במסגרת התכנון נבדקים נושאים כדוגמת:

  • בחינת אפשרות לניצול מיטבי של משאבי הטבע כגון הקרקע ואור השמש.
  • אגירה ושימוש במי גשמים או לחילופין הזרמתם לשטחים פתוחים מגוננים.
  • מחזור אשפה – תכנון חדרי אשפה המאפשרים מיון פסולת למחזור.
  • תחבורה – שימוש ברכב חשמלי ו\או אופניים בסמוך למבנה, הקצאת חניה לאופניים ומלתחות לשימוש הרוכבים.
  • גינון באדניות מנותקות מהקרקע למניעת איבוד מי השקיה.
  • הקמת מרכזי אנרגיה ואחזקה (מיזוג אויר, חשמל, עמדות טעינה לרכב חשמלי, מחזור פסולת, מערכות בקרת מבנה, הפרדה ואיסוף מים אפורים ועוד).
  • שימוש בחומרים מתאימים למחזור או ממוחזרים.

אנו מאמינים כי אחריות ומחויבות הן מפתח להצלחת עסקים ואנו גאים להיות חלק מחברה המגלה אחריות תאגידית. בקישור להלן תוכלו לעיין בדו"ח ה ESG ולהיחשף לפעילות הענפה שאנחנו מקדמים בתחום>>


בניה ירוקה

התחממות גלובלית ובנייה ירוקה: בעשור האחרון עלתה למודעות הציבורית העולמית ההבנה שהאנושות ניצבת היום בפני אחד מהאתגרים הגדולים ביותר שבפניהם נציבה אי- פעם בהיסטוריה האנושית.

לצפייה במאמר בנושא בנייה ירוקה לחצו כאן>>