Amot

מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה - 12.9.22

אמות השקעות בע"מ ("החברה") אוספת מידע הנוגע למשתמשים הגולשים ועושים שימוש באתר החברה הזמין בכתובת: www.amot.co.il  ("משתמש/ים" ו/או "הנך" ו/או "אתה", וכן ה"אתר" בהתאמה). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות" או "המדיניות") סוקרת את סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם הגלישה והשימוש באתר.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן זהה על שני המינים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע. כמו כן, מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר ("התנאים"). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ד -2017  ("חוק הגנת הפרטיות"), וכן לשאר הדינים החלים עלינו. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, לצורך תפעול ואבטחת האתר, לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה ולצרכים שיווקיים. כמו כן, החברה עשויה לאסוף מידע אישי בהסכמת המשתמש, במידה והסכמה כאמור נדרשת על פי דין.

במידה ותבחר לבצע הרשמה לרשימת הדיוור של החברה ו/או לבצע פניה דרך טופס מקוון הזמין באתר לצורך קבלת שירות מסוים ו/או בקשת מידע וכדומה, הנך מצהיר ומאשר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך וכן הינם נכונים ומעודכנים. ככל ואתה מוסר לנו מידע אודות אדם אחר (למשל, בתור מיופה כח), אתה מצהיר בכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור. מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מתן מידע מסוים עשוי להיות הכרחי לצורך קבלת מענה או שירות מסוים (לדוגמא פרטי יצירת קשר) ובמידה ותבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה להעניק לך את המענה המבוקש. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי; (2) רישומך לרשימת הדיוור מהווה את הסכמתך  לרישום לדיוור שיווקי  לרבות מידע מקצועי, באמצעי המדיה השונים (לרבות דוא"ל ו/או מסרונים ו/או פנייה טלפונית), ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. התכנים שישלחו לך הם בקשר למוצרים ושירותים המוצעים על ידי החברה. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של החברה באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שתקבל; (3) המידע אודותיך עשוי להיות מועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות זו להלן והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל.

תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר. על כן, מומלץ לשוב ולקרוא את מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

המידע אשר נאסף על ידי החברה והשימוש במידע זה

בעת גלישה ושימוש באתר, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים:

  • מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש, כלומר נתונים אנונימיים. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגריגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, דפים שנצפו, לרבות דפים אשר קישרו משתמשים לאתר. החברה עושה שימוש במידע כאמור על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, התוכן וחווית המשתמש, לצורכי סטטיסטיקה ואנליזה פנימית, ולשיפור שירותי החברה.
  • מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש, כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש ("מידע אישי"), כדלקמן:

מזהים מקוונים

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לאסוף מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"). החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה, לרבות במסגרת שימוש ב"עוגיות". החברה עושה שימוש במזהים מקוונים על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע זה לצרכי אבטחת האתר.

מידע שנאסף בעת יצירת קשר

במידה והמשתמש יבחר לפנות לחברה, בכל אמצעי קשר אשר החברה מעמידה לרשות משתמשיה (לרבות בדוא"ל, במוקד הטלפוני, או דרך טפסי יצירת קשר מקוונים המוצעים באתר), המשתמש יתבקש למסור לחברה פרטי יצירת קשר כגון  שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ותוכן ההודעה. בנוסף, המשתמש עשוי לספק לנציגי השירות של החברה  מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש בהתאם לתוכן הפניה. החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש ומסירת המידע ו/או השירות אשר התבקש על ידו וכן לצורך שליחת הצעות רלוונטיות, לרבות שיווקיות, מעת לעת. החברה עשויה להעביר את פרטי המשתמש לחברות אחרות בקבוצה ו/או מי מטעמם, במידה ופניית המשתמש הינה רלוונטית לחברות אלו.

רישום לדיוור ו/או קבלת מסרים שיווקיים

במסגרת האתר ו/או אמצעי תקשורת אחרים של החברה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור ו/או ניוזלטר (ידיעון) וחומרים שיווקיים מטעם החברה באמצעי תקשורת שונים. לצורך רישום, המשתמש יתבקש להזין כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון ושם מלא. הרשמה לדיוור שיווקי כאמור ייעשה על ידי קבלת הסכמת המשתמש, לרבות מסירת פרטיו באופן אקטיבי באמצעות הטופס הייעודי באתר ו/או אמצעים אחרים. עם זאת, החברה שומרת על זכותה לשלוח מסרים שיווקיים גם למשתמשי אתר החברה, מבלי שנתקבלה הסכמה מראש כאמור, בכפוף להוראות הדין החל.  החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לשלוח למשתמש את הדיוור, המידע והחומרים השיווקיים אשר אליהם הוא נרשם.  כל משתמש של החברה אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת באמצעות קישור ל"הסרה" אשר יוצע בהודעת הדוא"ל השיווקית כאמור.

החברה איננה מצליבה מידע אישי אשר מועבר לחברה על ידי המשתמש מרצונו עם מידע שאינו אישי אשר אוספת החברה.

כיצד החברה אוספת מידע

החברה עשויה לאסוף את המידע אשר פורט לעיל באמצעים הבאים:

  • באופן אוטומטי – באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון "עוגיות" (Cookies) ו/או כלי ניטור אחרים מטעם צדדים שלישיים.
  • מידע אשר המשתמש מספק לחברה מרצונו – כגון בעת פנייה לחברה או רישום לקבלת דיוור.

שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות, קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי, כגון כתובת IP, משך ביקור באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד.

במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

כלי הניטור

מטרת השימוש

מדיניות פרטיות

Google Analytics

Google DoubleClick

 

 

ניתוח סטטיסטי, תפעול ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית.

למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב- Google Analytics מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת:

https://tinyurl.com/ubprp9p6

כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics  בכתובת:

https://tinyurl.com/2p9696dc

למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור  מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת: https://tinyurl.com/379cuszj

ובכתובת:

https://tinyurl.com/3xww3t5t

LinkedIn

פרסום, לרבות פרסום מותאם אישית.

למידע נוסף על האופן שבו LinkedIn עושה שימוש בנתונים המופקים מהשימוש בעוגיות, מומלץ לעיין במדיניות LinkedIn בכתובת:

https://tinyurl.com/4wx522uv

Facebook

תפעול ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית.

למידע נוסף על האופן שבו Facebook עושה שימוש בנתונים המופקים מהשימוש בעוגיות, מומלץ לעיין במדיניות Facebook בכתובת:

https://tinyurl.com/bp9m7k8r

https://www.bookthatapp.com/solutions/privacy-policy

 

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצויין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת.

ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן

מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות

Chrome

https://tinyurl.com/59yk4ebs

Firefox

https://tinyurl.com/45uxbes9

Opera

https://tinyurl.com/27k3u37k

Internet Explorer

https://tinyurl.com/ycku2hub

Safari

https://tinyurl.com/2p8ha78z

Edge

https://tinyurl.com/bdennucy

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

 

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים:

אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים אותם מציעה החברה, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
  • החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את תנאי השימוש וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.
  • החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, ספקי פלטפורמות מקוונות , פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').
  • החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.
  • בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית לשתף את המידע אודותיך עם חברות קשורות של החברה ביחס, לדוגמא, להתעניינותך בנכסים המנוהלים על ידי חברות הקבוצה, וכן, עם צד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או חברות בנות או חברות קשורות, ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של הצד השלישי מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהחברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה. אנו נמחק מידע לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות הדין, כמפורט ב"זכויות המשתמש" מטה.

אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות החברה. בכפוף לחובות החברה על פי דין, החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים, המידע שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

אתרי צדדים שלישיים

במסגרת השימוש באתר, עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"). מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

זכויות המשתמש

החברה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך על המידע האישי שלך.

הנך רשאי לבקש לעיין במידע האישי אודותייך שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: [email protected] . אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו.

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח לך הודעות שיווקיות ואולם, החברה עשויה להמשיך ולשלוח לך פניות הנדרשות לצורך השירות (לדוגמא, מענה לפנייתך). מובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית - יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

הגבלת גיל וכשירות

השימוש באתר החברה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוצעים ע"י החברה ושלא לספק לנו כל מידע. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 (ולמעט מקרים בו המידע הועבר על ידי מי שמורשה לכך, לרבות אפוטרופוס ו/או הורה) החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו שלא כדין, אנא צור קשר עם החברה בכתובת:  [email protected]

הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

צור קשר

לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם החברה כמפורט באתר ו/או בכתובת הדוא"ל [email protected]