Amot

אמות ייזום

חברה בת בשליטה מלאה, המתפקדת כזרוע היזמות, הפיתוח וההקמה של אמות השקעות. החברה אמונה על הגדלת תיק הנכסים המניבים של אמות השקעות, על-ידי יזום פרויקטים במגזרי הפעילות הקיימים: תעסוקה, מסחר תעשיה ולוגיסטיקה ועל-ידי פיתוח מגזרי פעילות חדשים בתחום הנדל"ן המניב, תוך יישום אסטרטגית הצמיחה של אמות השקעות וכן על השבחת הנכסים הקיימים. כחלק מחזון החברה, צרכי לקוחותינו במרכז. לפיכך, אנו מקפידים לתכנן וליצור סביבת עבודה נעימה, בריאה, מותאמת ופרודוקטיבית תוך שימת דגש על איכות אדריכלית ברמה עולמית, הטמעת טכנולוגיות חדשניות וסטנדרט בניה פורץ דרך. לחברה ניסיון עשיר בהקמת נכסים מניבים שנצבר מחד כחלק מתהליכי תחקור שבוצעו בעקבות יזום פרויקטים משמעותיים, ומאידך מניהול תיק הנכסים הקיים ומהתנהלות רבת השנים מול אלפי לקוחותיה של אמות השקעות בעבר ובהווה. ניסיון זה, מתורגם לתכנון יעיל של פרויקטים חדשים, המאפשר ללקוחותינו גמישות מיטבית בתכנון סביבת עבודה פרודוקטיבית, ניצול שטחים אופטימלי, יחסי ברוטו/נטו נמוכים, חסכון באנרגיה, עלויות תפעול ותחזוקה נמוכות, מערכות אלקטרו-מכניות אמינות ושירותים נוספים ההופכים כל פרויקט חדש של אמות לאיכותי, מוביל וחדשני.

 

הפרויקטים אותם יוזמת ומנהלת אמות יזום מוקמים בשילוב מתכננים, קבלנים וספקים מהשורה הראשונה, בשיטות בניה ובטכנולוגיות מתקדמות, תוך שימת דגש על בניה ירוקה בתקינה בינלאומית. לכל הנכסים בבניה>