בעלי מניות

חלוקת מניות

מידע על מניית אמות: אמות השקעות הינה חברה ציבורית העוסקת במישרין ובעקיפין באמצעות תאגידים שבשליטתה, בהשכרה ניהול ואחזקה של נדל"ן מניב בישראל וכן בייזום ופיתוח של מקרקעין לצרכי השכרה. החברה נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב ונכללת במדדים המובילים: מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב' ובמדד ת"א-AllShare. החברה הינה חברה בת של אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ (המחזיקה בכ-60% מההון).

חלוקת מניות
Name שיעור החזקה (באחוזים)
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ56.72
בעלי עניין אחרים0.52
אחר30.14
הראל השקעות5.98
כלל6.64

נכון ליום 12.08.2021

חיפוש נכסים