בעלי מניות

חלוקת מניות

אמות השקעות הינה חברה ציבורית העוסקת במישרין ובעקיפין באמצעות תאגידים שבשליטתה, בהשכרה ניהול ואחזקה של נדל"ן מניב בישראל וכן בייזום ופיתוח של מקרקעין לצרכי השכרה. החברה נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב ונכללת במדדים המובילים: מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב' ובמדד ת"א-AllShare. החברה הינה חברה בת של אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ (המחזיקה בכ-60% מההון).

חלוקת מניות
Name שיעור החזקה (באחוזים)
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ55.36
אלטשולר שחם5.24
בעלי עניין אחרים1.1
אחר26.34
הראל השקעות6.66
כלל5.3

נכון ליום 2.8.2020

חיפוש נכסים