דווח מיידי תוצאות הנפקה לציבור

12 דצמ, 2016

תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף מיום 8 בדצמבר, 2016
שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום 20 במאי, 2016

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה
שבתשקיף), התש"ל 1969 , החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף
מיום 8 בדצמבר, 2016 (אסמכתא מס' 2016-01-137833 ) (להלן: "דו"ח הצעת המדף"), שפורסם על פי
. תשקיף מדף של החברה מיום 20 במאי, 2016
בהתאם לדו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 19.1 מיליון מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של
החברה ("ניירות הערך"). ניירות הערך הוצעו לציבור ב 191,000- יחידות כשהרכב כל יחידה הינו
כדלקמן:
100 מניות רגילות במחיר של 16.70 ש"ח למניה ובסה"כ 1,670 ₪ ליחידה.
היחידות הוצעו בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ- 1,670 ₪ ליחידה
("המחיר המזערי ליחידה"), והכל בתנאים המפורטים בדו"ח הצעת המדף. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
מתוך היחידות שהוצעו לציבור, ביחס ל 159,634- יחידות (המהוות כ-% 83.6 מהיחידות שהוצעו בהנפקה לציבור על פי דו"ח הצעת המדף) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדו"ח הצעת המדף, וזאת במסגרת מכרז למשקיעים המסווגים שהתקיים ביום 6 בדצמבר, 2016
רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור כמפורט לעיל נפתחה ביום 11 בדצמבר,
2016 ונסגרה עוד באותו היום (להלן: "המכרז לציבור").

להלן תוצאות ההנפקה:
במכרז לציבור התקבלו בסה"כ 56 הזמנות לרכישת 159,646 יחידות (כולל 55 הזמנות של משקיעים
מסווגים לרכישת 159,634 יחידות, מהן 60,107 יחידות שהוזמנו על ידי בעלת השליטה בחברה ו-
3,500 יחידות שהוזמנו על ידי בעלת עניין בחברה), בערך כספי כולל של כ 266.6- מיליון ש"ח.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,670 ש"ח (להלן: "המחיר שנקבע").
הקצאת היחידות נעשתה בהתאם להוראות תשקיף המדף של החברה ולהוראות דו"ח הצעת המדף
כדלקמן:
50 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 147,828 יחידות שנקבו במחיר הגבוה מהמחיר שנקבע,
נענו במלואן.
1 הזמנות מהציבור לרכישת 12 יחידות שנקבו במחיר הגבוה מהמחיר שנקבע, נענו במלואן.
5 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 11,806 יחידות שנקבו במחיר שנקבע, נענו במלואן.
סה"כ הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 159,646 יחידות.
התמורה המידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ 266.6- מיליון
ש"ח.

בכבוד רב,
אמות השקעות בע"מ
נחתם ע"י:יהודית זינגר, סמנכ"ל כספים
אסנת הוכמן-גרהרד, יועצת משפטית ומזכירת החברה

חיפוש נכסים