דווח מיידי תוצאות הנפקת אגח ד' וה'

04 דצמ, 2016

תוצאות הנפקת אגח ד' וה' ע"פ דוח הצעת מדף מיום 30.11.16

הנדון: דו"ח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף מיום 30 בנובמבר, 201
א.אגרות חוב סדרה ד.במסגרת המכרז התקבלו 30 הזמנות לרכישת 151,410 יחידות אגרות חוב סדרה ד' בערך כספי כולל של כ- 159.4 מיליון ₪, כולן הזמנות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים ("המשקיעים המסווגים"), כמפורט בסעיף 3.5 לדוח הצעת המדף. לאור האמור, החברה תנפיק לציבור 151,410,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') רשומות על שם.
ב.אגרות חוב סדרה ה'
במסגרת המכרז התקבלו 28 הזמנות לרכישת 127,732 יחידות אגרות חוב סדרה ה', כולן הזמנות ממשקיעים מסווגים, בערך כספי כולל של כ 131.2- מיליון ₪. כמפורט בסעיף 3.4 לדוח הצעת המדף.לאור האמור, החברה תנפיק לציבור 127,732,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה') רשומות על שם.התמורה ברוטו הכוללת שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ 290.6- מיליוני ש"ח.

חיפוש נכסים