דיווח מיידי- אמות

24 ינו, 2022

 

אמות השקעות בע"מ
  
רמת גן, 24 בינואר, 2022
 
 
 
לכבוד                                       לכבוד
רשות ניירות ערך                        הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                         www.tase.co.il
 
 
 
הנדון: דווח מיידי
 
החברה מתכבדת לדווח כי לקראת הכנת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, החלו להצטבר אינדיקציות על פיהן צפויה החברה לרשום בגין הרבעון הרביעי של שנת 2021 רווחים מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן (להלן: "רווחי שערוך"), בהיקף העולה על 700 מיליון ש"ח, לפני השפעת מיסים נדחים.
על פי האינדיקציות שהתקבלו, רווחי השערוך נובעים חלקם מעליית ערך של מקרקעין לפיתוח שבבעלות החברה, חלקם מעליית שווי של זכויות בניה במקרקעין בהם מקדמת החברה תכניות מכח תכנית תא/5000 וחלקם מירידה מסוימת בשיעורי ההיוון בחלק מנכסי החברה.
מובהר כי המידע הנ"ל הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, והינו בגדר אומדן ראשוני בלבד המתבסס על אינדיקציות שהצטברו כאמור בחברה, לקראת הכנת הדוחות הכספיים שטרם בוקרו; לפיכך, ייתכן כי יחולו בנתונים המפורטים לעיל שינויים מהותיים.
הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ל- 31 בדצמבר 2021 צפויים להתפרסם במהלך השבוע השני של חודש מרץ 2022.
 
 
 
בכבוד רב,
 
אמות השקעות בע"מ
 
 
 
 
נחתם ע"י:
שמעון אבודרהם, מנכ"ל
ויהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים