דווח מידי אמות השקעות

09 אוג, 2020

 

דווח מידי אמות השקעות

 


                                                                                                                      רמת גן, 9 באוגוסט 2020


לכבוד                                                                                                      לכבוד
רשות ניירות ערך                                                                  הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                                                                                 www.tase.co.il


                                                                      דווח מיידי

בהמשך לדווח המיידי של החברה מיום 5 ביולי 2020 (אסמכתא מס' 2020-02-071364) מתכבדת החברה לדווח כי מנכ"ל החברה, מר אבשלום מוסלר, יסיים את כהונתו ביום 31 באוגוסט 2020 אך ימשיך ללוות, לחפוף ולהעמיד את שירותיו לחברה ככל הנדרש, עד סוף שנת 2020.
יו"ר הדירקטוריון, מר נתן חץ ודירקטוריון החברה מודים למר מוסלר על תרומתו רבת השנים לחברה, שהפכה בהובלתו לאחת מחברות הנדל"ן המניב המובילות בארץ ומאחלים לו מכל הלב הצלחה בהמשך דרכו.

היום, 9 באוגוסט 2020 אישר דירקטוריון החברה, פה אחד, את מינויו של מר שמעון אבודרהם למנכ"ל החברה, החל מיום 1 בספטמבר 2020.


מר אבודרהם המועסק בחברה למעלה מ-12 שנים, כיהן מינואר 2008 כסמנכ"ל הנדסה בחברה והחל מינואר 2016 מכהן כמנכ"ל חברת הבת אמות ייזום ופיתוח נדל"ן בע"מ, המרכזת את ניהול תחום הייזום, הפיתוח והבנייה בחברה.


תנאי הכהונה של המנכ"ל החדש ייקבעו בהמשך.

על פי המלצתו של מר אבודרהם, תמונה הגברת יהודית זינגר לתפקיד משנה למנכ"ל החברה, זאת בנוסף לתפקידה כסמנכ"ל הכספים של החברה מזה למעלה מ-14 שנים.


                                                                                                                        בכבוד רב,

                                                                                                                אמות השקעות בע"מ

נחתם ע"י:
אסנת הוכמן-גרהרד, יועצת משפטית

חיפוש נכסים