דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 29 בספטמבר 2020

06 אוק, 2020

 


                                                                                                                 רמת גן, 1 באוקטובר 2020


לכבוד                                                                                             לכבוד
רשות ניירות ערך                                                                            הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                                                                                www.tase.co.ilהנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 29 בספטמבר 2020
שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום 15 במאי 2019 (נושא תאריך 16 במאי 2019)בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 29 בספטמבר 2020 (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 15 במאי 2019 (נושא תאריך 16 במאי 2019).

1.במסגרת דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור ניירות ערך כדלקמן:
   עד 27,500,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת   (להלן:  מניות רגילות"), בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב-275,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן (להלן: "היחידות"):
100 מניות רגילות במחיר מזערי של 14.45 ש"ח למניה                                           1,445 ש"ח
                                                                                                                                   -----------
סה"כ המחיר המזערי ליחידה                                                                                   1,445 ש"ח
והכל כמפורט בדוח הצעת המדף.


2.עובר לפרסום דוח הצעת המדף, קיבלה החברה הודעה מבעלת השליטה בחברה, אלוני חץ   נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "אלוני חץ"), כי בכוונתה להזמין במסגרת המכרז 22,000,000 מניות רגילות, במחיר שלא יפחת מ-15.5 ש"ח למניה.

3.להלן תוצאות המכרז לציבור שהתקיים ביום 1 באוקטובר 2020:
3.1.במסגרת המכרז לציבור התקבלו 89 הזמנות לרכישת 291,571 יחידות, בערך כספי כולל של כ- 424.2 מיליון ש"ח.
3.2.המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,455 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד").
3.3.הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.12 לדוח הצעת המדף, כדלקמן:
3.3.1.72 הזמנות לרכישת 263,708 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר האחיד, נענו במלואן.

3.3.2.2 הזמנות לרכישת 13,756 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד, נענו חלקית באופן שכל מזמין במחיר האחיד יקבל כ-82% מהזמנתו ובסה"כ יוקצו 11,292 יחידות.
3.3.3.15 הזמנות לרכישת 14,107 יחידות, בהן ננקב מחיר נמוך מהמחיר האחיד, לא נענו.
3.4.הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

4.לאור האמור, תנפיק החברה לציבור 27,500,000 מניות רגילות.

5.התמורה הכוללת, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-400.1 מיליון ש"ח.

                                                                                        בכבוד רב,

                                                                                  אמות השקעות בע"מ

                                                             ע"י: יהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
                                                                       ואסנת הוכמן-גרהרד, יועצת משפטית

חיפוש נכסים