דיווח מיידי- מכרז דרך השלום

09 מאי, 2022

 

אמות השקעות בע"מ
 
                                   רמת גן, 9 במאי 2022
 
 
לכבוד                                       לכבוד
רשות ניירות ערך                        הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                        www.tase.co.il
 
הנדון: דווח מיידי
 
החברה מתכבדת לדווח כי אתמול, 8 במאי 2022, הגישה החברה הצעה במכרז של עיריית תל אביב (להלן: "העירייה") לרכישה (AS IS) של מלוא זכויות החכירה (49 שנים עם אופציה להארכה ב- 49 שנים נוספות) במתחם בשטח של כ- 3.2 דונם ברח' דרך השלום 15, תל אביב (להלן: "המכרז" ו- "המתחם").  
לאחר תום המועד להגשת ההצעות במסגרת המכרז, בוצע הליך פומבי של פתיחת מעטפות במסגרתו עלה כי הצעת החברה, בסכום של כ-261 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, הינה ההצעה הגבוהה ביותר[1]. נכון למועד דווח זה, טרם התקבלה בידי החברה הודעה מטעם העירייה על זכייתה במכרז.
המתחם, שהינו ביעוד לתעסוקה, מגורים ומסחר, ממוקם ברח' דרך השלום בתל אביב בסמוך לפרויקט TOHA.
במתחם בנויים שני מבנים, האחד, בשטח של כ- 3,100 מ"ר, לשימור מחמיר והשני, בשטח מקורי של כ- 2,300 מ"ר, לשימור חלקי (חלקו ייהרס וחלקו ישומר).
למתחם תב"ע מאושרת לבניית 15,845 מ"ר ברוטו עילי, בהם 4,754 מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה, 1,584 מ"ר ברוטו עילי למסחר ו-9,507 מ"ר ברוטו עילי למגורים ל- 94 יח"ד וכן שטחי שירות תת קרקעיים בשטח כולל זהה.
לעירייה נתונה הזכות לנייד למתחם זכויות בניה נוספות בהיקף של כ- 560 מ"ר ברוטו בייעוד למגורים.
  
                                                                                                            בכבוד רב,
 
                                                                                                       אמות השקעות בע"מ
 
 
 
נחתם ע"י: שמעון אבודרהם, מנכ"ל
ויהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
[1] על פי מסמכי המכרז, ההצעה הגבוהה ביותר תוכרז כזוכה בכפוף לעמידתה בתנאי הסף ולהכרזתה ככזו על ידי ועדת המכרזים ומועצת העירייה.  

חיפוש נכסים