דווח מיידי

17 אוק, 2021

 

אמות השקעות בע"מ
 
                                                                                                            רמת גן, 17 באוקטובר, 2021
 
 
 
 
לכבוד                                       לכבוד
רשות ניירות ערך                        הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                        www.tase.co.il
 
 
 
דווח מיידי
 
 
החברה מתכבדת לדווח כי ביום ה', 14 באוקטובר 2021, חתמה על הסכם עם מוסד בנקאי על פיו העמיד הבנק לחברה הלוואה בסכום של כ- 500 מיליון ש"ח, במח"מ של 8.5 שנים (להלן: "ההלוואה").
 
ההלוואה, שאינה מובטחת בשעבודים כלשהם, הינה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 0.6%. קרן ההלוואה תיפרע על ידי החברה בארבעה תשלומים שנתיים שווים, במהלך השנים 2029 עד 2032.
 
במסגרת הסכם ההלוואה התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות (covenants)  הדומות לאמות המידה הפיננסיות הקבועות בסדרת אגרות החוב (סדרה ח') של החברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "אגרות החוב")[1]. מח"מ ההלוואה ומועדי פירעון הקרן מקבילים לאלו של אגרות החוב.
 
בכוונת החברה לעשות שימוש בכספי ההלוואה לפירעון של חלק ממסגרות האשראי לזמן קצר אשר שימשו את החברה לצורך התשלום עבור רכישת הפארק הלוגיסטי בצריפין[2].
           
 
                                               
 
                                                                                                                     בכבוד רב,
 
                                                                                                            אמות השקעות בע"מ
 
 
 
נחתם ע"י: שמעון אבודרהם, מנכ"ל
ויהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
 
[1] לפרטים אודות תנאי אגרות החוב ראו שטר הנאמנות של אגרות החוב המצורף לדוח הצעת המדף מיום 16.2.2021.
[2] לפרטים נוספים בעניין רכישת הפארק הלוגיסטי בצריפין ראו דווחים מידיים שפרסמה החברה בימים 12.9.2021, 14.9.2021 ו- 3.10.2021 (מספרי אסמכתא: 2021-01-077848, 2021-01-150027 ו- 2021-01-078895, בהתאמה).

חיפוש נכסים