דווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף מיום 10 בדצמבר, 2017

12 דצמ, 2017


דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף מיום 10 בדצמבר, 2017 שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום 20 במאי, 2016

רמת גן, 12 בדצמבר, 2017


לכבוד                                                                                               לכבוד
רשות ניירות ערך                                                                             הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                                                                                 www.tase.co.il


הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף מיום 10 בדצמבר, 2017
שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום 20 במאי, 2016


בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל 1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 10 בדצמבר, 2017 (אסמכתא מס' 2017-01-114996) (להלן: "דו"ח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 20 במאי, 2016.
בהתאם לדו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 10 מיליון מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה ("ניירות הערך"). ניירות הערך הוצעו לציבור ב-100,000 יחידות כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן:
100 מניות רגילות במחיר של 19.55 ש"ח למניה ובסה"כ 1,955 ₪ ליחידה.
היחידות הוצעו בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ-1,955 ₪ ליחידה והכל בתנאים המפורטים בדו"ח הצעת המדף. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור כמפורט לעיל נפתחה ביום 11 בדצמבר, 2017 ונסגרה עוד באותו היום (להלן: "המכרז לציבור").

להלן תוצאות ההנפקה:

במכרז לציבור התקבלו בסה"כ 250 הזמנות לרכישת 167,272 יחידות (מהן 50,000 יחידות שהוזמנו על ידי בעלת השליטה בחברה ו-26,000 יחידות שהוזמנו על ידי בעלת עניין בחברה), בערך כספי כולל של כ-327 מיליון ש"ח.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 2,011 ש"ח (להלן: "המחיר שנקבע").

הקצאת היחידות נעשתה בהתאם להוראות תשקיף המדף של החברה ולהוראות דו"ח הצעת המדף כדלקמן:
52 הזמנות מהציבור לרכישת 73,875 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר שנקבע, נענו במלואן.
15 הזמנות מהציבור לרכישת 31,999 יחידות בהן ננקב המחיר שנקבע, נענו במלואן (מתוכן 5,874 יחידות הוקצו במסגרת הקצאה נוספת לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר שנקבע, בהתאם לתקנה 9 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז 2007).
183 הזמנות מהציבור לרכישת 61,398 יחידות בהן ננקב מחיר נמוך מהמחיר שנקבע, לא נענו.

סה"כ הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 105,874 יחידות.

התמורה המידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-213 מיליון ש"ח.

בכבוד רב,


אמות השקעות בע"מ

נחתם ע"י: יהודית זינגר, סמנכ"ל כספים
אסנת הוכמן-גרהרד, יועצת משפטית ומזכירת החברה.

חיפוש נכסים