השלמת העסקה לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין"

03 אוק, 2021

 

אמות השקעות בע"מ
 
                             רמת גן, 3 באוקטובר 2021
 
 
 
לכבוד                                       לכבוד
רשות ניירות ערך                        הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                        www.tase.co.il
 
 
הנדון: השלמת העסקה לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין"
 
בהמשך לדווח המיידי של החברה מיום 14 בספטמבר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-078895), אודות ההתקשרות בהסכם לרכישת הזכויות ב"פארק הלוגיסטי צריפין" (להלן: "הסכם המכר" ו-"המתחם", בהתאמה) תמורת סכום של כ-1,518 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ (להלן: "התמורה") וביצוע התשלום הראשון עבור רכישת המתחם, מתכבדת החברה לדווח כי ביום 30 בספטמבר 2021 הושלמה העסקה, החברה שילמה למוכרת את יתרת התמורה בסך של כ- 1,063 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, בהתאם לתנאי הסכם המכר וקיבלה לידיה את מלוא הזכויות במתחם. תשלום יתרת התמורה בוצע הן באמצעות שימוש בתמורת ההנפקה מכח דוח הצעת מדף מיום 19 בספטמבר 2021[1] והן באמצעות מימוש מסגרות אשראי.
 
     
                                                                                                                        בכבוד רב,
 
                                                                                                                    אמות השקעות בע"מ
 
 
 
 
נחתם ע"י: שמעון אבודרהם, מנכ"ל
ויהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
[1]               לפרטים ראו דוח הצעת מדף שפרסמה החברה מיום 19 בספטמבר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-147291) ודיווח אודות תוצאות ההנפקה מיום 19 בספטמבר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-147870).

חיפוש נכסים