הודעה על קבלת החלטה בדבר הקמת פרויקט ToHa2 בתל אביב

11 אוק, 2021

 

אמות השקעות בע"מ
                          רמת גן, 11 באוקטובר 2021
 
לכבוד                                       לכבוד
רשות ניירות ערך                        הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                        www.tase.co.il
 
הנדון: הודעה על קבלת החלטה בדבר הקמת פרויקט ToHa2בתל אביב
 
 
אמות השקעות בע"מ ("החברה") מתכבדת לדווח כי ביום 10 באוקטובר 2021, קיבל דירקטוריון החברה החלטה על הקמתו ושיווקו של פרויקט ToHa2 בתל-אביב ("ToHa2").
ToHa2 יוקם על-ידי החברה וחברת גב-ים לקרקעות בע"מ ("השותפים"), בעלות הזכויות במשותף, בחלקים שווים, במקרקעין אשר בצומת הרחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך השלום בתל אביב, בהמשך ובצמוד לפרויקט ToHa1, המוחזק גם הוא על ידי השותפים.
ToHa2 כולל כ- 160 אלף מ"ר עילי לשיווק וכ-45 אלף מ"ר חניון תת-קרקעי. השותפים מעריכים כי עלות ההקמה הכוללת (לרבות בגין עבודות התאמה לשוכרים - TI) תגיע לסך של כ-3 מיליארד ש"ח (חלק החברה - 1.5 מיליארד ש"ח), מתוכם שולם עד כה סך כולל של כ-700 מיליון ש"ח (חלק החברה - 350 מיליון ש"ח).
הקמתו של ToHa2 תחל בחודשים הקרובים, בהמשך להשלמת הקמתו של החניון התת-קרקעי החלקי, והיא צפויה להסתיים במהלך שנת 2026.    
ההכנסות הצפויות מ-ToHa2 עם השלמתו ואכלוסו המלא, על בסיס מחירי השכירות הנהוגים היום באזור, נאמדות בכ-280 מיליון ש"ח בשנה. 
הערכות החברה בדבר עלויות הקמת ToHa2, לוחות הזמנים להקמתו וההכנסות הצפויות ממנו הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המידע כאמור מתבסס בין היתר על הערכות ותכניות העבודה של החברה, ניסיון העבר שלה, תחזיות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטתה של החברה ולפיכך, עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מכפי שהוערך על ידה, לרבות בשל שינויים בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה, או בשל התממשותם איזה מגורמי הסיכון הנכללים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.
 
                                                                                                       בכבוד רב,
 
                                                                                                       אמות השקעות בע"מ
 
 
נחתם ע"י: שמעון אבודרהם, מנכ"ל
ויהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים