דיבידנד נוסף בגין שנת 2019 ומדיניות דיבידנד לשנת 2020

09 מרץ, 2020

 

דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 8 במרץ 2020 קיבל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת 2019, בסך של 31 אגורות למניה, שישולם ביום 30 במרץ 2020.


אמות השקעות בע"מ


רמת גן, 9 במרץ, 2020


לכבוד
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,


הנדון: דיבידנד נוסף בגין שנת 2019 ומדיניות דיבידנד לשנת 20201.דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 8 במרץ 2020 קיבל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת 2019, בסך של 31 אגורות למניה, שישולם ביום 30 במרץ 2020.

2.כמו כן, קבע הדירקטוריון כי בשנת 2020 תחלק החברה דיבידנד בסך של 98 אגורות למניה, שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים כדלקמן: בתום הרבעון הראשון והשני סך של 24 אגורות למניה ובתום הרבעון השלישי והרביעי סך של 25 אגורות למניה.

האמור לעיל הינו בגדר הצהרת מדיניות בלבד המותנית בהחלטה ספציפית של הדירקטוריון בכל רבעון.
דירקטוריון החברה יהיה רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל ו/או לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל.

3. בהתאם לאמור לעיל, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון של שנת 2020 בסך של 24 אגורות למניה, שישולם ביום 30 במרץ 2020.
4.בהתאם לאמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל, סך הדיבידנד שתשלם החברה ביום 30 במרץ 2020, יעמוד על 55 אגורות למניה (ובסך הכל כ-210 מיליון ₪).בכבוד רב,


אמות השקעות בע"מ


ע"י: אבי מוסלר, מנכ"ל


ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים