דווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור 27.6.19

30 יונ, 2019

 

הנדון: דו"ח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף מיום 27 ביוני 2019 שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום 16.5.2019




30 ביוני ,2019

לכבוד                                                                                      לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ                                רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א                                                                  באמצעות המגנ"א



הנדון: דו"ח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף מיום 27 ביוני 2019 שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום 16.5.2019

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת אמות השקעות בע"מ ( "החברה") להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 27 ביוני ,2019(להלן:" דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 16 במאי 2019.


במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור:
עד 495 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב( סדרה ו'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א (להלן: "אגרות החוב (סדרה ו') אגרות החוב (סדרה ו') הוצעו ב- 000,495 יחידות בנות 1,000 ₪ ע.נ. כל אחת (להלן: "יחידת אגרות חוב סדרה ו'), בדרך של מכרז על הריבית כאשר הריבית המקסימלית לאגרות החוב (סדרה ו') (כפי שזו נקבעה במכרז למשקיעים המסווגים) הינה %1.14 לשנה.
רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב )סדרה ו'( שהוצעו לציבור כמפורט לעיל, נפתחה ביום 27 ביוני 2019 ונסגרה עוד באותו היום.


להלן תוצאות המכרז לציבור שהתקיים ביום 27.6.2019:
במסגרת המכרז התקבלו 56 הזמנות לרכישת 423,287 יחידות אגרות חוב( סדרה ו' )כולל 40 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 421,282 יחידות אגרות חוב סדרה ו'( בערך כספי כולל של כ-421 מיליון ₪. שיעור הריבית לאגרות חוב (סדרה ו')שנקבע במכרז הינו הריבית המקסימלית לאגרות החוב (סדרה ו') דהיינו ,%1.14 לשנה (בס"ק זה:" ריבית הסגירה")
הקצאת יחידות אגרות חוב סדרה ו' במכרז נעשתה בהתאם להוראות ס '2.5 לדוח הצעת המדף, כמפורט להלן:
1. 38 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 389,622 יחידות אגרות חוב סדרה ו', בהן ננקבה  ריבית נמוכה מריבית הסגירה – נענו במלואן. 
2. 9 הזמנות מהציבור לרכישת 705 יחידות אגרות חוב סדרה ו', בהן ננקבה ריבית נמוכה מריבית הסגירה – נענו במלואן. 
3. 2 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 31,660 יחידות אגרות חוב סדרה ו', בהן ננקבה ריבית הסגירה – נענו במלואן.
4. 7 הזמנות מהציבור לרכישת 1,300 יחידות אגרות חוב סדרה ו', בהן ננקבה ריבית הסגירה – נענו במלואן.

לאור האמור, החברה תנפיק לציבור 423,287,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב( סדרה ו') רשומות על שם.

בהתאם לריבית שנקבעה במכרז על אגרות החוב ( סדרה ו') (%1.14) ניתנת בזה הודעה כי כי הריבית שתשולם על ידי החברה לבעלי אגרות החוב) סדרה ו'( בתקופת הריבית הראשונה (שתתחיל ביום 2019.6.30 – יום המסחר הראשון שלאחר סגירת רשימת החתימות – ותסתיים ביום 2.10.2019), תהיה בשיעור של %0.26 (מחושב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס 365 ימים בשנה.)
התמורה ברוטו הכוללת שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-423 מיליוני ש"ח.






בכבוד רב, אמות השקעות בע"מ

על ידי: אבי מוסלר, מנכ"ל
יהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים