הודעה על קבלת הצעתה של החברה לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין"

12 ספט, 2021

 

אמות השקעות בע"מ

 

רמת גן, 12 בספטמבר 2021

 

לכבוד                                       לכבוד

רשות ניירות ערך                        הבורסה לניירות ערך בתל אביב

www.isa.gov.il                        www.tase.co.il

הנדון: הודעה על קבלת הצעתה של החברה לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין"

החברה מתכבדת לדווח כי ביום 9 בספטמבר 2021, קיבלה החברה הודעה רשמית מהחברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ (להלן: "המוכרת" ו-"הודעת המוכרת", בהתאמה) בדבר קבלת הצעת החברה לרכישה (AS IS) של מלוא זכויות המוכרת במתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין" (להלן: "המתחם"), בסכום של כ-1,518 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ (להלן: "התמורה").

א.      פרטים כלליים אודות המתחם

  1. המתחם כולל כ-274 דונם, מתוכם כ-224 דונם ביעוד אחסנה ומלאכה, אחסנה ומשרדים וכ-50 דונם ביעוד לדרכים, שפ"פ ושצ"פ, עליהם בנויים 18 מבנים לוגיסטיים בשטח בנוי כולל של כ-113 אלפי מ"ר.
  2. המתחם נמצא בתחום המועצה האזורית שדות דן, בצדו המזרחי של כביש 44 (כביש רמלה-בית דגן), בסמיכות למושב ניר צבי ובקרבת בית החולים אסף הרופא וצומת צריפין[1].  
  3. בהתאם למידע שנמסר על ידי המוכרת, המבנים הלוגיסטיים הקיימים במתחם מושכרים נכון למועד הדיווח בתפוסה מלאה, בהסכמי שכירות שונים, לכ-28 שוכרים (להלן: "הסכמי השכירות"), כאשר דמי השכירות המצרפיים המתקבלים בגין הסכמי השכירות עומדים על סך כולל שנתי של כ- 56 מיליון ש"ח (סכום הכולל דמי ניהול). במסגרת הרכישה יומחו מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של המוכרת במתחם על פי הסכמי השכירות.

ב.      תשלום התמורה

  1. בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי המוכרת, ההסכם (להלן: "הסכם המכר") ייחתם בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת המוכרת והתמורה תשולם במועדים המפורטים להלן:

1.1   התשלום הראשון בגין רכישת המתחם ישולם במועד חתימתו של הסכם המכר ויעמוד על סך השווה ל-30% מהתמורה, בתוספת מע"מ.

1.2   יתרת התמורה, בתוספת מע"מ, תשולם עד ולא יאוחר מיום 10 באוקטובר 2021.

  1. בנוסף לתמורה, תשלם החברה מס רכישה בשיעור של 6% מהתמורה[2].

ג.        מימון עלויות

בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה ממקורותיה העצמיים ו/או ממימוש מסגרות אשראי ו/או ממימון חיצוני מגיוס הון ו/או חוב, תוך שמירה על רמת מינוף דומה לזו הקיימת כיום.

ד.      תכניות החברה בקשר עם המתחם

החברה סבורה, כי המתחם ייחודי בשל סמיכותו לערי גוש-דן, גודלו, קרבתו לצירי תנועה מרכזיים, ופוטנציאל הפיתוח וההשבחה הטמונים בו זאת לצד היותו נכס המניב תזרים מזומנים שוטף, והניתן לפיתוח בשלבים. רכישת המתחם הינה חלק מאסטרטגיית החברה להרחבת סקטור הלוגיסטיקה והאחסנה, סקטור המצוי בצמיחה חזקה מעצם היותו חוליה מרכזית בסחר המקוון. החברה מתכוונת לפתח את המתחם ולהשביחו במסגרת תכנית בנין עיר החלה על המקרקעין והמאפשרת אחסנה לגובה 18 מטר ו/או במסגרת ייזום תכנית בנין עיר חדשה.  

     

                                        בכבוד רב,

                                אמות השקעות בע"מ

 

 

 

 

נחתם ע"י: שמעון אבודרהם, מנכ"ל

ויהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים[1] ממוקם במגרש א' על פי תכנית גז/5/342 המהווה חלקים מחלקות 24 עד 28 ו-49 בגוש 4225 וחלקים מחלקות 2 עד 4, 56, 57, 70, 71 ו-73 בגוש 4227.

[2] סך של כ-90 מיליון ש"ח שיירשמו כהוצאה חד פעמית בדו"ח רווח והפסד במועד הרכישה.

חיפוש נכסים