דווח מידי אמות אלייד ירושלים

15 יונ, 2020

 

דווח מידי אמות אלייד ירושלים                                                                                                                    רמת גן, 15 ביוני 2020


לכבוד                               לכבוד
רשות ניירות ערך            הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.tase.co.il                www.isa.gov.il                                                                                                    דווח מיידי

החברה מתכבדת לדווח כי אתמול, 14 ביוני 2020, בשעות אחר הצהריים, נמסרה לחברה החלטת וועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לפיה החברה, ביחד עם חב' אלייד נדל"ן בע"מ ("אלייד"), הן הזוכות במכרז לחכירת מגרש בשטח של כ- 4.5 דונם (המהווה את מתחם K), במתחם "שער העיר" העתיד להיבנות בכניסה לירושלים (להלן: "המכרז" ו- "המגרש").


המגרש ממוקם בכניסה הראשית לירושלים מכביש מספר 1, בין בנייני האומה לתחנת האוטובוסים המרכזית ובצמוד לקווי הרכבת הקלה ולתחנת הרכבת המהירה החדשה המקשרת בין ירושלים, נתב"ג ותל-אביב ונהנה מנגישות מיטבית לתחבורה ציבורית ולהולכי רגל.
בהתאם להצעת החברות במכרז, עלות הקרקע עומדת על כ- 180 מיליון ₪ בתוספת מע"מ כאשר למחיר זה יתווספו הוצאות פיתוח לרמ"י בסך של כ- 29.6 מיליון ₪ בתוספת מע"מ. לפיכך סה"כ עלות הקרקע הינה כ- 210 מיליון ₪, בתוספת מע"מ (חלק החברה כ- 105 מיליון ₪, בתוספת מע"מ).
הסכם החכירה שייחתם הינו לתקופה של 98 שנה, עם אופציה ל- 98 שנים נוספות. המגרש מיועד להקמת מתחם לתעסוקה ומסחר מלווה רחוב עם אופציה למלונאות ודיור מיוחד להשכרה, בהיקף של כ- 78,000 מ"ר עיליים (עיקרי ושרות) על-פי התב"ע שבתוקף וכ- 102,900 מ"ר עיליים (עיקרי ושרות) על-פי תב"ע הנמצאת לקראת הפקדה ("הפרויקט"). החברה ואלייד יפעלו במשותף לתכנון והקמה של הפרויקט על המגרש, וניהולו כנכס מניב, כאשר חלקו של כל צד בפרויקט הינו 50%.
ההשקעה בהקמת הפרויקט (כולל מרכיב הקרקע) מוערכת על ידי הצדדים בסך של כ- 1.1 מיליארד ₪ (חלק החברה כ-550 מיליון ₪).


לוח הזמנים המוערך הינו כשנה-שנתיים להליכי תכנון ורישוי עד לתחילת הקמה ועוד כ- 5-6 שנים להקמתו של הפרויקט.

בכבוד רב,

אמות השקעות בע"מ
נחתם ע"י: אבי מוסלר, מנכ"ל
ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים