דיווח מיידי- אמות

03 מאי, 2022

 

אמות השקעות בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי ביום שלישי 17.5.2022, בשעה 10:30, תקיים החברה שיחת ועידה באמצעות אפליקציית ZOOM לסקירת הדוחות  הכספיים של החברה ליום 31.3.2022,
בהשתתפותם של מנכ"ל החברה, מר שמעון אבודרהם והמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים, גב' יהודית זינגר.
 
הדוחות הכספיים  של החברה ליום 31.3.2022 יפורסמו בסמוך לפני קיום שיחת הועידה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת: www.maya.tase.co.il.
 
בנוסף, טרם קיום שיחת הוועידה, תפורסם בדיווחיה השוטפים של החברה מצגת לשוק ההון.
 
להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא:
מצ"ב קישור לדיווח במאיה:      https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FRJLAspST-6DMpyPhTVnbg
 
לא יאוחר מיום רביעי, 18.5.2022, ניתן יהיה למצוא הקלטה של שיחת הועידה באתר האינטרנט של החברה בכתובת:  www.amot.co.il.   

חיפוש נכסים