דווח מיידי-אלייד

31 יול, 2018


דווח מיידי-אלייד

רמת גן, 31 ביולי 2018לכבוד                                                                                           לכבוד
רשות ניירות ערך                                                                      הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                                                                           www.tase.co.il
                                                                                                                  דווח מיידי-אלייד
 
החברה מתכבדת לדווח כי אתמול, 30 ביולי 2018, חתמה על הסכם עם חב' אלייד נדל"ן בע"מ ("אלייד") לפיו תעביר אלייד לחברה, בין באמצעות הקצאת זכויות בשותפות ובין באמצעות מכר, מחצית מזכויות החכירה המהוונות של אלייד (בכפוף לחתימת אלייד על הסכם חכירה מהוון חדש עם רשות מקרקעי ישראל) במגרש בשטח של כ-16.4 דונם ברחוב הלח"י בבני ברק ("המגרש"), לפי שווי קרקע של 200 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (חלק החברה בזכויות בקרקע - 100 מיליון ₪ בתוספת מע"מ).
המגרש ממוקם במתחם העסקים הצפוני של בני ברק, בצמוד (מדרום) לפארק הירקון ולמתחם רמת החייל ובסמיכות לקניון איילון.
הצדדים יפעלו במשותף לתכנון, הקמה ובנייה של פרויקט למשרדים ומסחר על המגרש, שיכלול 75,000 מ"ר עילי לשיווק (מתוכם כ-62,000 מ"ר משרדים וכ-13,000 מ"ר שטחי מסחר) ("הפרויקט") וניהולו במשותף כנכס מניב, כאשר חלקו של כל צד בפרויקט הינו 50%.
ההשקעה בהקמת הפרויקט (כולל מרכיב הקרקע) מוערכת על ידי הצדדים בסך של כ- 800 מיליון ₪ (כ-400 מיליון ₪ חלק החברה).בכבוד רב,

אמות השקעות בע"מ
נחתם ע"י: אבי מוסלר, מנכ"ל
ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים