דווח מיידי - טבע

07 אוק, 2019

 

החברה מתכבדת לדווח כי ביום שני, ה-7 באוקטובר 2019, חתמה על הסכם עם חב 'טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("טבע"), לפיו רכשה החברה את מלוא הזכויות במרכז לוגיסטי באזור התעשייה חבל מודיעין בשוהם ("המרלו"ג") תמורת סך כולל של כ- 445 מיליון ₪ בתוספת מע"מ כדין.



רמת גן ,10 באוקטובר 2019

לכבוד לכבוד
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.tase.co.il www.isa.gov.il



                                                                                    דווח מיידי


החברה מתכבדת לדווח כי ביום שני, ה-7 באוקטובר 2019, חתמה על הסכם עם חב 'טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("טבע"), לפיו רכשה החברה את מלוא הזכויות במרכז לוגיסטי באזור התעשייה חבל מודיעין בשוהם ("המרלו"ג") תמורת סך כולל של כ- 445 מיליון ₪ בתוספת מע"מ כדין. המרלו"ג, הבנוי על קרקע בשטח של כ- 77 דונם, כולל מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של כ- 000,50 מ"ר, כאשר חלק מהשטח המבונה משמש כמרכז לוגיסטי משוכלל לאחסנה אוטומטית בגובה של 42 מטר. בנוסף לאמור כולל הממכר גם זכויות בניה בהיקף של כ-000,41 מ"ר שטרם נוצלו. המרלו"ג הינו אחד מהמרכזים הלוגיסטיים הגדולים בעולם לאחסון ושינוע תרופות, חומרי גלם לתעשיית התרופות וציוד רפואי תוך שנעשה בו שימוש בטכנולוגיות חדישות מהמתקדמות בעולם ,המבוססות על מערכות אוטומטיות מנוהלות מחשב, של אחסון, ליקוט והפצת מוצרים.
במקביל ,חתמה החברה על הסכם שכירות עם חב 'ס.ל.א.– סלומון לוין אלשטיין בע"מ )שהינה חברה בת של טבע(") ס.ל.א."( לפיו שוכרת ס.ל.א. מאמות את המרלו"ג לתקופה של 10 שנים ,בדמי שכירות שנתיים צמודי מדד בסך של כ-22 מיליון ₪, בתוספת מע"מ כדין. לס.ל.א. ניתנו מספר אופציות להארכת תקופת השכירות עד לתקופה כוללת של 24 שנים ו-11 חודשים, בדמי שכירות אשר יקבעו במועד מימוש כל אחת מתקופות האופציה בהתאם למחירי השוק כפי שיהיו אותה עת. במהלך כל תקופת השכירות תנהל ותתחזק ס.ל.א. את המרלו"ג באחריותה ועל חשבונה על פי הוראות ההסכם.
חב' טבע ערבה לכל התחייבויות ס.ל.א. על פי הסכם השכירות.


ההסכמים כפופים לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים.


ס.ל.א. הינה חברה עצמאית הפעילה יותר ממאה שנים ומאז הקמתה, בשנת 1901, מהווה גורם מוביל בשוק הבריאות הישראלי ומספקת שירותי שרשרת אספקה והפצה בסטנדרטים בינלאומיים גבוהים לטבע ולחברות תרופות מקומיות ורב לאומיות נוספות תוך מתן פתרונות לוגיסטיים לשוק הפרמצבטי בישראל וכן לחברות מקומיות אחרות.



בכבוד רב,

אמות השקעות בע"מ

נחתם ע"י: אבי מוסלר, מנכ"ל ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים