דווח מיידי מדיניות דיבידנד לשנת 2017

15 מרץ, 2017

הנדון: מדיניות דיבידנד לשנת 2017, חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון של 2017 וחלוקת דיבידנד נוסף


1.הרינו להביא לידיעתכם כי דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 14.3.2017, קבע כי בשנת 2017 בכוונת החברה לחלק דיבידנד בסך כולל של 84 אגורות למניה, שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים כדלקמן: סך של 20 אגורות למניה ברבעונים הראשון והשני של השנה וסך של 22 אגורות למניה ברבעונים השלישי והרביעי של השנה.
האמור לעיל הינו בגדר הצהרת מדיניות בלבד המותנית בהחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. דירקטוריון החברה יהיה רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל ו/או לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל.

2. בהתאם לאמור לעיל, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון של 2017 בסך של 20 אגורות למניה, שישולם ביום 4.4.2017.
3.בנוסף, דירקטוריון החברה קיבל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד נוסף בסך של 36 אגורות למניה, בגין שנת 2016, שישולם גם הוא ביום 4.4.2017.
3.סך הדיבידנד שתשלם החברה ביום 4.4.2017, כאמור לעיל, יעמוד על 56 אגורות למניה (ובסך הכל כ-173 מיליון ₪).בכבוד רב,
אמות השקעות בע"מ
ע"י: אבי מוסלר, מנכ"ל
ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים