דווח מיידי השלמת עסקה הברזל 30 רמת החייל

15 מרץ, 2017

הנדון: השלמת עסקת רכישה הברזל 30 רמת החייל

                            
 
     
 
    רמת גן, 15 במאי 2017
 
 
 
 
לכבוד                                       לכבוד
רשות ניירות ערך                       הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                        www.tase.co.il
 
 
 
 
דווח מיידי
 
 
בהמשך לדווח מיידי של החברה מיום 28 בנובמבר 2016 (אסמכתא: 2016-01-132745), בדבר התקשרותה בהסכם לרכישת מלוא זכויות החכירה המהוונות (מרשות מקרקעי ישראל) במקרקעין ברחוב הברזל 30 ברמת החייל תל-אביב, עליהם בנוי פרויקט למשרדים ולמסחר (להלן: "הפרויקט"), החברה מתכבדת לדווח כי אתמול, 14 במאי 2017 הושלמה העסקה, החברה שילמה את יתרת התמורה וקיבלה את החזקה בפרויקט.
 
נכון להיום הושכרו כ- 70% משטחי הפרויקט לתקופות של 5 שנים ומעלה והאכלוס בפועל יחל במהלך השבועות הקרובים. החברה מנהלת מו"מ להשכרת יתרת השטחים.
להערכת החברה, היקף השקעתה בפרויקט, לרבות השתתפות בעלות עבודות הגמר לשוכרים הקיימים, יסתכם בסך של כ- 280 מיליון ₪ וה- NOI הצפוי להתקבל מהפרויקט בתפוסה מלאה הינו כ- 19-21 מיליון ₪ לשנה1.
 
                       
 
                                   
                                                                                                       בכבוד רב,
 
                                                                                                אמות השקעות בע"מ
על ידי אבי מוסלר, מנכ"ל
וחצב בר-סלע, סמנכ"ל פיתוח עסקי
 
 

חיפוש נכסים