דווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ו')

18 ספט, 2019

 

דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ו') של אמות השקעות בע"מ ("החברה")

רמת גן, 18 בספטמבר 2019

לכבוד                                                                                    לכבוד
רשות ניירות ערך                                                                   הבורסה לניירות ערך בתל אביב 
 www.isa.gov.il                                                                       www.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ו')     של  אמות השקעות בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח של החברה מיום 15 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-080316) בדבר ביצוע מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ו') שבמחזור בדרך של הרחבת הסדרה, על פי תשקיף מדף של החברה מיום 16 במאי 2019 , מתכבדת החברה לדווח על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים ביום ב', 16.9.2019 בשעות הערב (להלן: "המכרז") כדלקמן:

אגרות החוב (סדרה ו') הוצאו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב), כאשר מחיר היחידה המזערי לא יפחת מ- 1,008 ש"ח.

להלן יובאו פרטים על תוצאות המכרז:

בסך הכל קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה ו') בהיקף כספי כולל של כ- 746 מיליון ש"ח, כאשר מתוך הכמות הנ"ל קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של כ- 592 מיליון ש"ח, לפי הפירוט שלהלן:


579.6 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו') בהיקף כספי של כ-592 מיליון ש"ח, בהקצאה מלאה למזמינים במחיר הסגירה לאג"ח ו'. מחיר הסגירה נקבע לסך של 1,021 ש"ח ליחידה ("מחיר הסגירה לאג"ח ו'") והוא יהווה את מחיר היחידה המזערי של אגרות החוב (סדרה ו') במסגרת ההנפקה לציבור. הנפקת אגרות החוב (סדרה ו') תיעשה במסגרת ובכפוף לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה, בדרך של הצעה אחידה. תוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם.

ביצוע ההנפקה לציבור ופרסום דוח הצעת המדף על פיו תבוצע ההנפקה, כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בכבוד רב,


אמות השקעות בע"מ


ע"י יהודית זינגר, סמנכ"ל כספים
ואסנת הוכמן-גרהרד, יועצת משפטית

חיפוש נכסים