חתימה על הסכם לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין"

03 אוק, 2021

 

אמות השקעות בע"מ
 
                          רמת גן, 14 בספטמבר 2021
 
 
לכבוד                                       לכבוד
רשות ניירות ערך                        הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.il                        www.tase.co.il
 
 
הנדון: חתימה על הסכם לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין"
 
בהמשך לדווח המיידי של החברה מיום 12 ספטמבר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-077848) (להלן: "הדיווח הקודם"), אודות קבלת הצעת החברה לרכישת הזכויות ב"פארק הלוגיסטי צריפין" (להלן: "המתחם"), תמורת סכום של כ-1,518 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ (להלן: "התמורה"), מתכבדת החברה לדווח כי ביום 13 בספטמבר 2021 נחתם הסכם המכר בין הצדדים והחברה שילמה את התשלום הראשון בגין רכישת המתחם, בסך השווה ל-30% מהתמורה, קרי כ- 455.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. התשלום בוצע הן ממקורותיה העצמיים של החברה והן ממימוש מסגרות אשראי.
כמפורט בדיווח הקודם, יתרת התמורה, בתוספת מע"מ, תשולם עד ולא יאוחר מיום 10 באוקטובר 2021.
 
     
                                                                                                                        בכבוד רב,
 
                                                                                                                    אמות השקעות בע"מ
 
 
 
 
נחתם ע"י: שמעון אבודרהם, מנכ"ל
ויהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים