דווח מיידי דיבידנד נוסף בגין שנת 2018 ומדיניות דיבידנד לשנת 2019

11 מרץ, 2019


הנדון: דיבידנד נוסף בגין שנת 2018 ומדיניות דיבידנד לשנת 2019.


רמת גן, 11 במרץ, 2019


לכבוד                                                                                            לכבוד
רשות ניירות ערך                                                                          הבורסה לניירות ערך בת"א
באמצעות המגנ"א                                                                        באמצעות המגנ"א


ג.א.נ.,


הנדון: דיבידנד נוסף בגין שנת 2018 ומדיניות דיבידנד לשנת 2019.

1.דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 10.3.2019 קיבל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת 2018, בסך של 30 אגורות למניה.

2.כמו כן, קבע הדירקטוריון כי בשנת 2019 תחלק החברה דיבידנד בסך של 94 אגורות למניה, שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים כדלקמן: בתום הרבעון הראשון והשני סך של 23 אגורות למניה ובתום הרבעון השלישי והרביעי סך של 24 אגורות למניה.

האמור לעיל הינו בגדר הצהרת מדיניות בלבד המותנית בהחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.
דירקטוריון החברה יהיה רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל ו/או לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל.

3. בהתאם לאמור לעיל, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון של שנת 2019 בסך של 23 אגורות למניה, שישולם ביום 2 באפריל, 2019.
4.בהתאם לאמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל, סך הדיבידנד שתשלם החברה ביום 2 באפריל 2019, יעמוד על 53 אגורות למניה (ובסך הכל כ-185 מיליון ₪).

בכבוד רב,


אמות השקעות בע"מ


ע"י: אבי מוסלר, מנכ"ל
ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים