דווח מיידי

20 ינו, 2020

 

החברה מתכבדת לדווח כי במסגרת תהליך עריכת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, הצטברו בחברה אינדיקציות ראשוניות על פיהן צפויה החברה לרשום בגין הרבעון הרביעי של שנת 2019 רווחים מהותיים מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, בהיקף העולה על 500 מיליון ש"ח ברוטו.

אמות השקעות בע"מ


רמת גן, 20 בינואר, 2020לכבוד לכבוד
רשות ניירות ערךהבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.isa.gov.ilwww.tase.co.il
                                                                                   דוח מיידי

החברה מתכבדת לדווח כי במסגרת תהליך עריכת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, הצטברו בחברה אינדיקציות ראשוניות על פיהן צפויה החברה לרשום בגין הרבעון הרביעי של שנת 2019 רווחים מהותיים מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, בהיקף העולה על 500 מיליון ש"ח ברוטו.
מובהר כי המידע הנ"ל הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, והינו בגדר אומדן ראשוני בלבד המתבסס על אינדיקציות ראשוניות שהצטברו כאמור בחברה, לקראת הכנת הדוחות הכספיים; לפיכך, ייתכן כי יחולו בנתונים המפורטים לעיל שינויים מהותיים.


בכבוד רב,

אמות השקעות בע"מ

נחתם ע"י: אבי מוסלר, מנכ"ל
ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים