אמות השקעות נכנסת לרשימת "תשואת דיבידנד" של דיילי אלפא

15 ינו, 2017

לאמות מדיניות חלוקת דיבידנד שמלווה את החברה יותר מעשור. כבר בינואר 2007 אימץ הדירקטוריון של אמות מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה החברה תודיע ברבעון הראשון של כל שנה קלנדרית על סכום חלוקת הדיבידנד המינימלי לאותה שנה.

חליח

מדיניות חלוקת דיבידנד של אמות


לאמות מדיניות חלוקת דיבידנד שמלווה את החברה יותר מעשור. כבר בינואר 2007 אימץ הדירקטוריון של אמות מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה החברה תודיע ברבעון הראשון של כל שנה קלנדרית על סכום חלוקת הדיבידנד המינימלי לאותה שנה.
מדיניות חלוקת הדיבידנד של אמות כוללת הצהרת כוונות שנתית, אך נעדרת פרמטרים כמותיים לגבי האופן שבו נקבע סכום החלוקה. באמות מסתפקים בהגדרה לקונית לפיה:
"הדיבידנד יחולק בסוף כל רבעון (החלק היחסי) בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, כל עוד חלוקת הדיבידנד אינה פוגעת בתזרים המזומנים של החברה ותוך התחשבות בתוכניות העתידיות של החברה להשקעות".
במצגת של אמות מוצגת היסטורית חלוקת הדיבידנד בפועל לצד ה-FFO בשנים 2016-2008. מהגרף עולה תמונה ברורה לפיה בחמש השנים האחרונות הדיבידנד למניה היה 58%-61% מה-FFO למניה באותה שנה.
(מדד ה-FFO מציג את הרווח הנקי של החברה בנטרול שערוכים וסעיפים אחרים שהם חד-פעמיים באופיים).


מאז הנפקת מניותיה של אמות לציבור במאי 2006 חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן בסך 1.87 מיליארד שקל. סכום זה כולל שתי חלוקות של דיבידנד מיוחד בסך 486 מיליון שקל, שחולקו בשנים 2008-2007, ואת חלוקת מניות אנרג'קס כדיבידנד בעין בינואר 2015.
תשואת דיבידנד צפויה לשנת 2017
במרץ 2017, עם פרסום הדוח התקופתי לשנת 2016, אמות תפרסם את מדיניות הדיבידנד לשנה הנוכחית. להערכתנו, סך הדיבידנד שאמות תחלק ב-2017 יסתכם בטווח של 245-240 מיליון שקל, שהם 0.79 שקל למניה. הערכה זאת מבוססת על ניתוח היסטוריית חלוקת הדיבידנד של אמות מיום הנפקתה ונמצאת בטווח התחזית של S&P מעלות (חברת דירוג האשראי העריכה שאמות תחלק דיבידנד של 250-240 מיליון שקל בתקופה של 12 חודשים שהתחילו ב-1.10.2016).
היקף הדיבידנד שאמות צפויה לחלק בשנת 2017 גבוה ב-10% לעומת זה שחולק בשנת 2016. לעומת זאת, הדיבידנד למניה צפוי לצמוח בקצב נמוך יחסית של 2.5%. הפער נובע מעליה במספר המניות של אמות ובייחוד מהנפקת המניות שהושלמה בדצמבר 2016. 

ב-12 בדצמבר שולם הדיבידנד האחרון לשנת 2016 ולאחריו יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה הסתכמה ב-1.45 מיליארד שקל. המשמעות היא שאמות צפויה לדלג בקלילות מעל מבחן הרווח בדרך לחלוקת דיבידנד בשנת 2017. היכולת של אמות לעמוד במבחן השני הנדרש לצורך חלוקת דיבידנד – מבחן יכולת הפירעון – תקבע בהתאם לתכנית ההשקעות העתידית של החברה ותושפע מהשאיפה של אמות לשמור על דירוג האשראי שעלה בדצמבר 2016 לרמה של -AA הודות לירידה ברמת המינוף.
מגדל אטריום – פוטנציאל לשיפור נוסף בתשואת הדיבידנד של אמות
בחברת אמות מציינים שהתוספת השנתית החזויה ל-FFO בשנת 2017 בגין חוזים חתומים שנחתמו במגדל אטריום ובנכסים אחרים מוערכת ב-50 מיליון שקל, שנכון להיום מהווים כ-16 אגורות למניה. בהנחה שאמות תתמיד עם יחס דיבידנד/FFO של 60%, מגדל אטריום והנכסים הנוספים צפויים לתרום לדיבידנד של אמות 30 מיליון שקל שהם 10-9 אגורות למניה.
בהנחה שהדיבידנד של אמות בשנת 2017 אכן יסתכם בטווח של 0.81-0.79 שקל למניה, ובהינתן שהשער של אמות בבורסה עומד על 16.01 שקל למניה, תשואת הדיבידנד החזויה בשנת 2017 צפויה להסתכם ב-4.9%-5.1%.
***
האמור בכתבה אינו מהווה המלצת השקעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות או ייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בצרכיו ובנתוניו של כל אדם. לכותב אין עניין אישי בנושאי הכתבה.

כלכליסט

חיפוש נכסים